Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

3482 40ac 350
Reposted fromdrozdzi drozdzi
echoecho
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viapannakies pannakies
echoecho

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapannakies pannakies
echoecho
7248 2de1 350
Reposted fromparkaboy parkaboy viapannakies pannakies
echoecho
Janusze nauki.
Reposted fromikari ikari viapannakies pannakies
echoecho
6687 7e42 350
Reposted fromhonori honori viapannakies pannakies
8298 fe59 350
Reposted fromsunlight sunlight viapannakies pannakies
8099 fe0a 350

jbfrasier:

Neat

Reposted fromsimonsayer simonsayer viapannakies pannakies
6060 85a7 350

January 10 2015

echoecho
Winter Palace ( Ermitage Museum ), St. Petersburg, Russia
echoecho
4467 5b78 350
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viafireaway fireaway
3877 1c8f 350
echoecho
3390 5883 350
Reposted fromsexandviolence sexandviolence
3543 a415 350

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx viainaczej inaczej

January 09 2015

echoecho
3718 ad12 350
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamarlylee marlylee
echoecho
6130 997d 350
2651 d2a2 350
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viajuhudora juhudora
echoecho
2103 7bfd 350
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaplugss plugss
echoecho
6130 997d 350
echoecho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl